top of page

EL MARC ÈTIC

El marc ètic

Secció 1
Els sofròlegs es comprometen a afirmar la igualtat entre les persones i a respectar la seva originalitat i dignitat.

Secció 2
Els sofròlegs es comprometen a prohibir qualsevol propaganda o proselitisme religiós o ideològic dins dels seus despatxos o llocs d'intervenció. Es comprometen a lluitar contra totes les aberracions sectàries que puguin presenciar.

Secció 3
Els sofròlegs es comprometen a respectar i protegir la integritat física i psicològica de les persones sota la seva responsabilitat.

Secció 4
Els sofròlegs es comprometen a respectar la confidencialitat de la informació recollida durant els seus acompanyaments individuals o grupals.

Secció 5
Els sofròlegs es comprometen a respectar i fer complir la legislació vigent.

Secció 6
Els sofròlegs es comprometen a actualitzar periòdicament els seus coneixements i habilitats per tal de satisfer les expectatives del públic i l'evolució de la sofrologia.

Secció 7
Els sofròlegs es comprometen a difondre ofertes clares i entenedores per al públic. Aquestes ofertes han de definir els mètodes d'acompanyament, els objectius perseguits i els límits de la sofrologia.

Secció 8
Els sofròlegs es comprometen a no difondre informació que pugui enganyar el públic o els mitjans de comunicació o perjudicar la imatge de la professió.

Secció 9
Els sofròlegs es comprometen a fer ús del seu dret de rectificació amb els mitjans de comunicació per tal de contribuir seriosament a la informació comunicada al públic sobre sofrologia.

Secció 10
Els sofròlegs es comprometen a respectar els conceptes i principis generals de la sofrologia. També es comprometen a no distorsionar ni combinar la sofrologia amb altres tècniques sense que els seus clients estiguin informats.

Secció 11
Els sofròlegs es comprometen a respectar els límits de les seves competències i a derivar els seus clients a un altre professional quan aquest requereixi un tractament o assistència terapèutica que no sigui de la seva competència.

Secció 12
Els sofròlegs es comprometen a no substituir els professionals de la salut, a no proporcionar
diagnòstics, receptes mèdiques i a no interferir en els tractaments mèdics en curs.

Secció 13
Els sofròlegs es comprometen a mantenir la seva ètica professional quan intervenen sota l'autoritat d'una empresa o organització.

Secció 14
Els sofròlegs es comprometen, en la mesura del possible, a oferir un company als seus clients quan no puguin prestar els seus serveis.

Secció 15
Els sofròlegs es comprometen a mantenir relacions fraternals de respecte i cortesia, honestedat i bona fe amb els altres sofròlegs.

Secció 16
Qualsevol sofròleg que no respecti aquest codi podria ser exclòs de la Chambre Syndicale de Sophrologie.

bottom of page